przetargi TBS zgorzelec></a><br>

<br>
<html xmlns= xml-sidemenu-2
Archiwum Przetargów (2016)
Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Spółki
Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Zgorzelcu
ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Spółki


Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Zgorzelec jako działka numer 2/178 o powierzchni 9.257 m2, w obrębie ewidencyjnym nr 010, arkusz map 5 w Zgorzelcu przy ulicy Łużyckiej (okolice byłego obozu jenieckiego STALAG VIIIA)

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1Z/00037365/5 i nie jest ona obciążona prawami osób trzecich.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu działka znajduje się w obszarze oznaczonym jako teren usług komercyjnych.

Nieruchomość położona jest przy drodze wojewódzkiej nr 352 (droga Zgorzelec-Bogatynia). Posiada bezpośredni wjazd od drogi gminnej.

Cena wywoławcza: 323.995,00 zł (plus podatek VAT)
Wadium: 16.199,75 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. złożenie do dnia 07 kwietnia 2016 r. do godz. 10:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem, „Oferta na przetarg - dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Zgorzelec numerem 2/178 o powierzchni 9.257 m2” w siedzibie Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 1 pokój nr 307 (3 piętro), zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu.

  2. wpłacenie wadium na działkę objętą przedmiotem przetargu na konto TBS – Zgorzelec Sp. z o.o. w Banku PKO BP SA oddział 1 w Zgorzelcu nr 68 1020 2137 0000 9602 0056 1282. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 1 pokój nr 307 (3 piętro).
Wpłacenie wadium na działkę wymienioną na wstępie ogłoszenia oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada jeśli uczestnik, który przetarg wygrał uchyla się od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w terminie wyznaczonym przez TBS – Zgorzelec Sp. z o.o.
Prezes Zarządu TBS – Zgorzelec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu udziela Prezes Zarządu Spółki w Zgorzelcu, ul. Warszawska 1 pokój nr 307, tel. 75 64 88 330, adres strony internetowej: www.tbs-zgorzelec.pl
Ogłoszenie i regulamin przetargu oraz wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się również na stronie internetowej Spółki www.tbs-zgorzelec.pl
Zgorzelec, dnia 01 marca 2016 r.

Załączniki
Regulamin i warunki I-go nieograniczonego przetargu ofertowego
Wypis i wyrys z MPZP dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu
Wypis z rejestru gruntów
Wyrys z mapy ewidencyjnejPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group