przetargi TBS zgorzelec></a><br>

<br>
<html xmlns= xml-sidemenu-2
I Przetarg nieograniczony ofertowy ogłoszony w dniu 18.07.16
Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Spółki
Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.w Zgorzelcu
ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Spółki


Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Zgorzelec jako działka numer 2/325 o powierzchni 946 m2, w obrębieewidencyjnym nr 010, arkusz map 5 wZgorzelcu przy ulicy Orzeszkowej.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1Z/00046553/6 i nie jest ona obciążona prawami osób trzecich.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu działka znajduje się w obszarze oznaczonym jako teren zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej. Ponadto na przedmiotowej działce znajduje się granica obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

Nieruchomość położona jest przy budynku wielorodzinnym przy ul. Orzeszkowej 52 a,b,c,d w Zgorzelec. Posiada bezpośredni dostęp od drogi gminnej. Działka jest w większej części utwardzona.

Cena wywoławcza: 50.000,00 zł (plus podatek VAT)
Wadium: 2.500,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. 1. złożenie do dnia 18 sierpnia 2016 r. do godz. 10:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem, „Oferta naprzetarg - dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Zgorzelec numerem 2/325 o powierzchni 946 m2” w siedzibie Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 1 pokój nr 307 (3 piętro), zgodnie z regulaminemi warunkami przetargu.

  2. 2. wpłacenie wadium na działkę objętą przedmiotem przetargu na kontoTBS – Zgorzelec Sp. z o.o. w Banku PKO BP SA oddział 1 w Zgorzelcu nr 68 1020 2137 0000 9602 0056 1282. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.


Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 1 pokój nr 307 (3 piętro).
Wpłacenie wadium na działkę wymienioną na wstępie ogłoszenia oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada jeśli uczestnik, który przetarg wygrał uchyla się od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w terminie wyznaczonym przez TBS – Zgorzelec Sp. z o.o.
Prezes Zarządu TBS – Zgorzelec Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu udziela Prezes Zarządu Spółki w Zgorzelcu, ul. Warszawska 1 pokój nr 307, tel. 75 64 88 330, adres strony internetowej: www.tbs-zgorzelec.pl
Ogłoszenie i regulamin przetargu oraz wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się również na stronie internetowej Spółki www.tbs-zgorzelec.pl

Zgorzelec, dnia18 lipca 2016 r.

Prezes Zarządu
TBS-Zgorzelec Sp. z o. o.
Grzegorz BałajewiczZałączniki:
wypis z rejestru gruntów - działka 2_325
wypis i wyrys z MPZP dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu - dzi
mapka ewidencyjna - działka 2_325
regulamin i warunki I-go nieograniczonego przetargu ofertowego - działka 2_325Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group