przetargi TBS zgorzelec></a><br>

<br>
<html xmlns= xml-sidemenu-2
Ogłoszenie I przetargu - 18_22
Przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Spółki
Zgorzeleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.w Zgorzelcu
ogłasza I nieograniczony przetarg ofertowy
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Spółki


Przedmiotem nieograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o., oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Zgorzelec jako działka numer 18/22 o powierzchni 2.753 m2, w obrębieewidencyjnym nr 009, Arkusz Mapy - 1 zlokalizowaną pomiędzy ulicami Łużycką i Andersa w Zgorzelcu.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1Z/00035699/1 i jest ona obciążona prawami osób trzecich (hipoteki umowne do kwoty 197.000,00 zł i do kwoty 209.000,00 zł na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego). W Księdze Wieczystej nr JG1Z/00035699/1 są trzy działki o nr 18/13, 18/18 i 18/22.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dzielnicy Ujazd Północ w Zgorzelcu działka znajduje się w obszarze oznaczonym jako teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej oraz dróg publicznych dojazdowych.

Nieruchomość położona jest w Zgorzelcu w pobliżu ul. Łużyckiej od zachodu i ul. Pogodnej, Wesołej i Radosnej od wschodu. Dojazd do nieruchomości planowany jest poprzez drogą gminną przebiegającą przez działki nr 21/11, 18/17 i 18/14. W pobliżu istnieje możliwość podłączenia się do niezbędnych mediów.

Cena wywoławcza: 220.240,00 zł (plus podatek VAT)
Wadium: 11.012,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
  1. złożenie do dnia 27 lutego 2018 r. do godz. 10:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem, „Oferta naprzetarg - dotyczy nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Zgorzelec numerem 18/22 o powierzchni 2.753 m2” w siedzibie Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 1 pokój nr 307 (3 piętro), zgodnie z regulaminemi warunkami przetargu.

  2. wpłacenie wadium na działkę objętą przedmiotem przetargu na kontoTBS – Zgorzelec sp. z o.o. w Banku PKO BP SA oddział 1 w Zgorzelcu nr 68 1020 2137 0000 9602 0056 1282. Wpłata wadium w formie przelewu bankowego powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.


Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27 lutego 2018 r. o godz. 10:45 w siedzibie Zgorzeleckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. przy ulicy Warszawskiej 1 pokój nr 307 (3 piętro).
Wpłacenie wadium na działkę wymienioną na wstępie ogłoszenia oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada jeśli uczestnik, który przetarg wygrał uchyla się od zawarcia umowy notarialnej przeniesienia własności w terminie wyznaczonym przez TBS – Zgorzelec sp. z o.o.
Zarząd TBS – Zgorzelec sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Dodatkowych informacji o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu udziela Prezes Zarządu Spółki w Zgorzelcu, ul. Warszawska 1 pokój nr 307, tel. 75 64 88 330, adres strony internetowej: www.tbs-zgorzelec.pl
Ogłoszenie i regulamin przetargu oraz dokumentacja dotycząca przedmiotowej działki wraz z wypisem z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się również na stronie internetowej Spółki www.tbs-zgorzelec.pl

Zgorzelec, dnia 23 stycznia 2018 roku

Zarząd
TBS-Zgorzelec sp. z o. o.
Grzegorz Bałajewicz


Załączniki:
kopia mapy ewidencyjnej - 18_22.pdf
regulamin i warunki I-go nieograniczonego przetargu ofertowego - 18_22.pdf
Wypis i wyrys z MPZP - działki nr 18_13 i 18_22.pdf
wypis z rejestru gruntów - 18_22.pdfPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group